GDPR

Informace o zpracování osobních údajů pro účely rezervace chatky nebo
místa v kempu na koupališti v Zákupech

Poučení Subjektů údajů/Informační povinnost

Služby místního hospodářství města Zákupy, se sídlem na adrese Gagarinova 356, 471 23 Zákupy, IČ
261114, jakožto správce osobních údajů (dále jen „správce“) tímto v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“) ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) účinného od 25. května
2018) plní informační povinnost v agendě:

koupaliště Zákupy

  • rezervace chatky nebo místa v kempu

Důvodem zpracovávání osobních údajů subjektů pro účel rezervace chatky nebo místa v kempu na
koupališti Zákupy je v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení plnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje, vyplývající zejména z § 24 a následujících zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě,
ve znění pozdějších předpisů, § 45 odst. 2 a § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, a § 30 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, ve kterém je subjekt údajů v objednávce poskytl, a to
osobní údaje:

  • jméno, příjmení a titul, datum narození,
  • adresa pro doručování,
  • e-mailová adresa,
  • telefon.

Osobní údaje subjektu údajů nejsou po dobu shromažďování osobních údajů správcem předávány
jiným příjemcům, vyjma orgánů veřejné moci.

Osobní údaje subjektu jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k zajištění oprávněných
zájmů správce (v případě ubytování 5 let). Spolu s pominutím důvodu uchovávání získaných osobních
údajů subjektů správce ukončí zpracování osobních údajů subjektu.

Zpracování osobních údajů subjektu provádí správce sám manuálním způsobem prostřednictvím osob,
které zajišťují agendu koupaliště Zákupy a zároveň prostředky výpočetní techniky.

Subjekt údajů disponuje právy na přístup ke svým osobním údajům a na podrobnější informace o
jejich zpracování, opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, požádání o výmaz svých
osobních údajů, pokud jeho osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány
nebo zpracovávány nebo pokud byly zpracovány protiprávně, omezení zpracování ve zvláštních
případech, podání námitky vůči zpracování některých nebo všech osobních údajů.
Základní informace o zpracování osobních údajů správcem, práva subjektu údajů a jejich uplatnění
jsou uvedeny v Poučení o zpracování osobních údajů na adrese http://www.zakupy.cz/mestsky-
urad/gdpr-1/

Subjekt údajů má taktéž právo na podání stížnosti u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu
osobních údajů, má-li za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje
v rozporu s nařízením.

Správce jmenoval pověřencem pro ochranu osobních údajů Ing. Jana Svitáka, telefon
+420 724 778 513, e-mail: poverenec@novoborsko.cz